drukuj drukuj

UWAGA – ZMIANA PRZEPISÓW w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.

Natomiast obowiązkowej rejestracji z dniem 1 sierpnia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137), podlegać będą wyłącznie jachty i inne jednostki pływające o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 KW, jednostki pływające używane do połowów rybackich, jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- o ile nie posiadają innej niż polska przynależności (art. 3 ust.1).

  1. Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

1) statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:

  1. a) jachtów rekreacyjnych,
  2. b) jachtów komercyjnych;

2) statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:

  1. a) jachtów rekreacyjnych,
  2. b) jachtów komercyjnych,
  3. c) jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137);

2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);

3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650);

4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);

5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów
z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 Obowiązkowi rejestracji natomiast nie podlegają):

1) jednostki pływające przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

UWAGA!!!

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela (art. 3 ust. 3).

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.