drukuj drukuj

Stypendia Pomostowe dla maturzystów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji XIII edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium musisz:
• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie woj. lubuskiego.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
1. NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:
należy do 31.07.2014r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny).
Do 4.08.2014r. Fundacja powoła komisję ds. udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie stypendia-pomostowe.pl

2. PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE:
Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2014r. do 18 sierpnia 2014r. – wniosek online
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, a następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

  •  kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
  •  dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2014 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
  • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji).

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014r. o godz. 16.00

3. PRZYNIEŚ (doślij) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r.
Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:
Marta Wankiewicz – m.wankiewicz@fundacjacp.org, tel.: 95 759 23 89

fundacja-podaj DalejPSP_logo