drukuj drukuj

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dominik Olejniczak – Audytor wewnętrzny, pok. 211, tel. 65 540 89 51

Do podstawowych zadań Stanowiska ds. audytu i kontroli finansowej należy między innymi:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z realizacji planu kontroli,
2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w zakresie o którym mowa w §37 pkt 3 regulaminu, zgodnie z rocznym planem kontroli oraz kontroli zleconych dodatkowo przez Starostę,
3) przeprowadzanie kontroli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie wykonywania umów i porozumień powiatu zawieranych w sprawie powierzenia zadań publicznych i wykorzystania środków budżetowych,
4) przeprowadzanie kontroli wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
5) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w przypadku objęcia Powiatu Wschowskiego takim obowiązkiem lub podjęcia przez Starostę decyzji o przeprowadzeniu takiego audytu,
6) prowadzanie w starostwie powiatowym kontroli zarządczej wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) koordynacja systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu,
8) przygotowywanie uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Starostę,
9) doradzanie Staroście w zakresie usprawniania organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
10) współpraca z Sekretarzem w zakresie opracowywania aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa i jego komórek organizacyjnych,
11) współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Powiatu Wschowskiego,
12) czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Starostę w związku z realizacją zamówień publicznych,
13) analiza wydatków starostwa i związane z nią racjonalne poszukiwanie rozwiązań oszczędności i gospodarności działania,
14) prowadzenie spraw ubezpieczenia powiatu od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prowadzenie procedury likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem,
15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Przy znakowaniu spraw używa symbolu KF