drukuj drukuj

Spotkanie dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi

26 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń dot. konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
Celem przeprowadzonych konsultacji było omówienie w/w projektu i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.
Podczas spotkania zapoznano się ze statystyką z dwóch poprzednich lat dot. ilości składanych ofert i wnioskowanych kwot na poszczególne zadania publiczne. Ponadto przestawiono zmiany w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmiany ustawy o rachunkowości, która wprowadza postulowane od dawna uproszczenia dla małych NGO.
Omówiono również zakres priorytetowych zadań publicznych w 2016 roku. Organizacje podziękowały za dobrą współpracę z powiatem, a w szczególności z komórką zajmującą się współpracą z organizacjami pozarządowymi.