drukuj drukuj

Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej Stare Strącze – Lipinki

Wraz z Wicestarostą podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania firmą COLAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Palędzie. Koszt wykonania dokumentacji i robót wyniesie 6 455 026,31zł z czego 3 000 000,00 to wartość dofinansowania z Departamentu Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Pozostała część zgodnie z Porozumieniem Inwestycyjnym pochodzi ze wsparcia Gminy Sława i  budżetu Powiatu -informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Inwestycja ma powstać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac na odcinku drogi powiatowej nr 1017F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319  w Starym Strączu do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni i chodników, przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę zjazdów, rowów i przepustów melioracyjnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wschowskie to dla nas priorytet  – mówi Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Dziękujemy Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Panu Stanisławowi Tomczyszynowi oraz Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Panu Arkadiuszowi Dąbrowskiemu za wsparcie kolejnej inwestycji w naszym Powiecie – dodaje Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze – Lipinki w km 0+000 do 1+655” mająca na celu wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej na odcinku 1655 m, pozwalającą na zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów  objętych zakresem inwestycji, podniesienie komfortu jazdy i skrócenie czasu przejazdu drogą, współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.