drukuj drukuj

Rehabilitacja 25 Plus w powiecie

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest w SOSW we Wschowie dzięki zawartej 22 października 2021 r. umowie pomiędzy Powiatem Wschowskim, reprezentowanym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i Wicestarostę Wschowskiego Waldemara Starostę a Dyrektorem PFRON-u w Zielonej Górze Andrzejem Gonią.

Plan wsparcia to zajęcia plastyczne, ogrodnicze, kulinarne, multimedialno-czytelnicze, zajęcia z sylwoterapii oraz trening umiejętności społecznych. Całkowita kwota otrzymanej dotacji na zadanie wynosi 157.500,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2021 r. i potrwa do czerwca 2022 r. Projekt napisała Lucyna Kowalczykowska – Dyrektor SOSW we Wschowie, która pełni również funkcję koordynatora projektu. Drugim koordynatorem jest Pani Justyna Górczak.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczestników:

  • wprowadzenie uczestników w świat literatury,
  • zainteresowanie uczestników książką, czasopismem,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania.

Każde zajęcia w ramach programu osnute są wokół tekstu literackiego – opowiadania, wiersza, fragmentu książki, legendy. Wybrany utwór czytany jest na głos przez nauczyciela prowadzącego spotkanie.

Podczas zajęć:

  • uczestnicy zapoznali się ze sposobem powstawania książki poprzez prezentację multimedialną „Jak powstaje książka” oraz stworzyli własną książkę. Poznali historyjkę obrazkową „Od autora do czytelnika”.
  • przybliżono uczestnikom utwory literatury polskiej i światowej poprzez głośne czytanie wybranych fragmentów książek, oglądanie ilustracji przedstawiających postaci z czytanych utworów oraz inscenizowanie ruchem bajek, opowiadań, baśni.
  • prezentowano różne utwory literatury w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej i wykonano prace plastyczne do wysłuchaniu utworów literackich.
  • wyrabiano szacunek do książki poprzez naprawianie zniszczonych książek oraz wykonanie zakładek do książek.

Uczestnicy programu brali udział w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Szkolnej SOSW we Wschowie oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa, gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarza, zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zachowania w miejscu publicznym.

W ramach programu zakupiono 7 komputerów dla odbiorców programu, dzięki czemu uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami bezpiecznego używania komputera i Internetu, systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu Word, poznali tajniki Internetu i poczty e-mail.

Realizator zajęć multimedialno-czytelniczych – Monika Balińska.

Źródło: SOSW we Wschowie