drukuj drukuj

Przypominamy fundacjom i stowarzyszeniom o złożeniu oświadczenia

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) i w związku z powyższym, Starosta Wschowski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Wschowskiego (posiadającymi osobowość prawną), jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów w/w ustawy, przypomina o corocznym przesyłaniu informacji dot. przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 
Informację należy złożyć w Starostwie Powiatowym we Wschowie,
Pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa
każdego roku w terminie do dnia 31 sierpnia.
 
Wzór oświadczenia: oswiadczenie