drukuj drukuj

I przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości położonej w Przybyszowie

STAROSTA WSCHOWSKI

 

działając na podstawie art. 11 w zw. z art. 23 ust. 1, 37 ust 1, art.38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa,

położonej w Przybyszowie, gmina Sława

 

Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Przybyszowie, gmina Sława, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 40/1 o pow. 1,05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie prowadzi księgę numer: ZG1W/00022223/1;

2. Kształt działki nieregularny, teren pofałdowany o znacznym zagłębieniu w stosunku do gruntów przyległych. Nieruchomość jest porośnięta krzewami i drzewami. Otoczenie stanowią tereny upraw polowych. Dojście i dojazd do przedmiotowej nieruchomości poprzez działkę 40/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków- N- nieużytki.

3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/187/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., nieruchomość objęta jest terenami upraw polowych

4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00022223/1 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 30.03.2015 r.

 

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy        siedemset złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11         marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn.       zm.) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. Postąpienie wynosi 1%       ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa       Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pokój 206.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 1 340,00 zł płatne najpóźniej do dnia 11 maja 2015 roku na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium-Przybyszów”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Uczestnik obowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia , odwołania lub unieważnienie przetargu, a także w przypadku daty przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału lub poświadczonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może             odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe

1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.

2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

3. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Starosta może odwołać przetarg bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

6.Bliższych informacji udziela pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami- Pani Anna Anders, pokój 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. 65-540-17-95.