drukuj drukuj

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WSCHOWSKIM w latach 2003 – 2013

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) obowiązkiem każdego powiatu jest opracowanie oraz realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program taki powinien odpowiadać najistotniejszym potrzebom osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Wzorcem do opracowania Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim był „Modelowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w samorządzie „DOMINO ‚ oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zatwierdzona Uchwałą Sejmu RP w dniu 1 sierpnia 1997r., która jest potwierdzeniem uprawnień osób niepełnosprawnych do korzystania z praw ustanowionych dla ogółu obywateli polskich.

Opracowanie powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych zostało powierzone Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, które realizuje zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do opracowania programu wspierania osób niepełnosprawnych pracownicy Centrum przystąpili do zebrania podstawowych informacji dotyczących osób niepełnosprawnych, które pomogłyby w określeniu głównych celów programu. Zebrano informacje z różnych instytucji m.in. o ilości osób niepełnosprawnych, kategoriach ich niepełnosprawności, ośrodkach wsparcia, możliwościach kształcenia, dostępu do miejsc użyteczności publicznej oraz możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z otrzymanych pism oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów sporządzono listę problemów, z którymi na co dzień stykają się osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim niepełnosprawne dzieci.

Lista problemów była podstawą sformułowania podstawowych celów Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim.

Program ten jest programem władz powiatu, które za część cełów są odpowiedzialne z mocy prawa stanowiącego o ich zadaniach, lecz warunkiem powodzenia w realizacji programu jest dobra współpraca z samorządami gminnymi, a także przedstawicielami jednostek organizacyjnych działających w zakresie pomocy społecznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Program obejmuje okres 2003-2013 i stanowi uporządkowany zbiór celów tworzących system wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim. Ustalone cele będą realizowane w różnym czasie. Program jest wyznacznikiem kierunków działań wszystkich instytucji biorących udział w jego realizacji i będzie stanowił podstawę do tworzenia przez poszczególne podmioty szczegółowych programów.

Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowski został przedłożony celem zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pracę nad opracowaniem programu zakończono w sierpniu 2003r.

Pliki do pobrania

Program wspierania osób niepełnosprawnych