drukuj drukuj

Obwieszczenie Starosty Wschowskiego

STAROSTA WSCHOWSKI

GK.683.20.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 2, art. 130 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1a, 2, 3 i 6, art. 133 pkt 2 oraz art. 134 w związku z art. 118a oraz art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

STAROSTA WSCHOWSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 29 marca 2022 r., wydana została decyzja ustalająca odszkodowanie na rzecz spadkobierców Jana Cholewy (s. Kazimierza i Władysławy) i Danuty Penkala (c. Kazimierza i Władysławy) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości obejmującej działkę nr 415/1 o powierzchni 1,3000 ha, położonej w obrębie Konradowo jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00006313/1, wynikającego z decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 25 lipca 2016 r. znak GK.6853.11.2016 zezwalającej na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu na części przedmiotowej nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Wschowa – Huta Głogów w pasie o długości 30,45 m, podwieszenie linii na wysokości nie mniejszej niż 5,85 m, szerokość pasa inwestycyjnego 8,8 m, powierzchnia pasa inwestycyjnego 267,80 m2 oraz zobowiązującą Spółkę ENEA Operator Sp. z o.o. do wpłaty wyżej wymienionego odszkodowania do depozytu sądowego w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami we Wschowie, Pac Kosynierów 1c (II piętro, pok. nr 215) w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek 7.00–16.00, wtorek – czwartek 7.00–15.00, piątek 7.00-14.00

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Starosty Wschowskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 – na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie, przy ul. Plac Kosynierów 1c, II piętro

 – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/

 – na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie

www.wschowa.info.pl

 – w prasie o zasięgu ogólnopolskim

www.monitorurzedowy.pl/

 – w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Konradowo.

 

 

Z up. STAROSTY

Beata Szymańska

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 /podpisano elektronicznie//