drukuj drukuj

Następne spotkanie grupy sterującej

W październikowym spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym we Wschowie wzięła udział Grupa sterująca w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie dotyczące postępów oraz planu działania partnerów w zakresie realizacji kursów/szkoleń uczniów i nauczycieli na kolejne okresy rozliczeniowe, omówiono zmiany związane z  realizacją wydatków w tym roku, analizowano strategię organizacji Powiatowych Targów Zawodowych i spotkań z  pracodawcami, organizacjami, OHP na rok 2018  oraz przedstawiono postępy prac związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa, staży i praktyk u pracodawców. Na zakończenie omówiono strategię zarządzania projektem wraz z uzgodnieniem kanałów komunikacji. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.

Na realizację projektu władze Powiatu pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo

spotkanie