drukuj drukuj

Konkursy dla Województwa Lubuskiego w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczą wszystkich Działań i Poddziałań dla których przewidziany jest konkursowy tryb wyboru projektów.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym EFS Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pok 136 oraz na stronach internetowych www.lubuskie.pl i www.efs.lubuskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 31 marca 2008 w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 (nabór prowadzony będzie w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, po. 136, tel. (068) 4565321, e-mail: j.klimek@efs.lubuskie.pl w.banaszek@efs.lubuskie.pl.