drukuj drukuj

Konkurs w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Moja droga do Wschowy”

Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza otwarty konkurs w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Moja droga do Wschowy”

W 2020 roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. Temat został zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Ideą organizatorów EDD jest skupienie uczestników wydarzeń na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród, by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków. „Moja droga” to hasło bardzo wieloznaczne, odnosi się nie tylko do trasy, jaką przebywamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację hasła, jego autorzy chcą promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili oddanie Ojczyźnie.

Przenosząc te założenia na lokalny grunt, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoją historią. Wschowa po II wojnie światowej scaliła na swoim terytorium ludność z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, dotychczasowych mieszkańców ziemi wschowskiej oraz przybyszów z innych rejonów Wielkopolski i centralnej Polski. Nowa Wschowa po odzyskaniu niepodległości to splot ich historii.

Wykorzystując motyw drogi, zachęcamy do podróży w przeszłość, do odkrycia własnej ścieżki, której celem okazała się Wschowa lub ziemia wschowska. Co sprawiło, że właśnie tutaj jest Twoja „mała Ojczyzna”? Wybór czy brak wyboru? Konieczność czy może właśnie miłość? Rodzina? Praca? Jeśli chciał(a)byś zapisać swoją drogę do Wschowy lub motyw pozostawania Twojej rodziny na tych ziemiach z „dziada pradziada”  – zapraszamy do konkursu! Nagrodzone prace zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie i na zawsze znajdą miejsce w muzealnych archiwach! Pozostaw swoją historię dla potomnych!

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Muzeum Ziemi Wschowskiej, plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, Dział Edukacji tel. 65 540 16 40

Główne cele konkursu:
kształtowanie świadomości i postaw patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego,
– budzenia zainteresowań przeszłością Polski i regionu,
– włączanie społeczności lokalnej w działania Muzeum i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
– odkrywanie i popularyzowanie dziedzictwa regionu,
– kształtowanie umiejętności kreatywnego i twórczego działania inspirowanego dziedzictwem kulturowym,
– zachęcanie do pracy z wykorzystaniem historii mówionych i rodzinnym dziedzictwem kulturowym.
– popularyzowanie wiedzy historycznej,
– kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia o dziejach minionych.

Założenia konkursu: Konkurs zakłada przygotowanie pracy w określonych dalej formach:
– praca literacka z materiałem ikonograficznym: tekst do dwóch stron A4, maksymalnie 4 fotografie lub inne wizerunki będące uzupełnieniem tekstu;
– komiks: dwie strony A4.

Zasady składania prac konkursowych: Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę. Mają to być prace własne, choć mogą być wykonane pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Pracę konkursową należy złożyć w Muzeum Ziemi Wschowskiej dołączając zamkniętą kopertę ze swoimi danymi teleadresowymi. Kopertę i pracę należy oznaczyć jednym symbolem.

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez Uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu – do pobrania w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terminarz konkursu: Prace konkursowe przyjmowane będą w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Farnym 3.

Ogłoszenie konkursu: 26 czerwca 2020

Termin składania prac: 30 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników konkursu: 4 września 2020. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową, pocztową lub telefonicznie. Informacje pojawią się na stronie www.muzeum.wschowa.pl i profilu muzeum na facebooku: facebook.com/muzeumziemiwschowskiej.

Uroczysta gala rozdania nagród i promocji pokonkursowego wydawnictwa: 19 września 2020 – Europejskie Dni Dziedzictwa i Noc Muzeów we Wschowie.

Organizator zastrzega, że forma wydarzenia jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i może odbyć się online.

Sposób wyłaniania zwycięzców:
Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Aby zapewnić obiektywizm Komisja będzie oceniała prace anonimowo. Przy ocenie prac uwzględniane będą przede wszystkim:
– związek z tematem,
– poprawność merytoryczna i językowa,
– pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
– staranność wykonania pracy.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Skład komisji konkursowej: Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, Magdalena Birut – Muzeum Ziemi Wschowskiej, Historyk.

Nagrody:Przewidziane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca i publikacja nagrodzonych prac w muzealnym wydawnictwie okolicznościowym.

I miejsce – nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;

II miejsce – obraz z Brzeżan (XIX wiek) ufundowany przez Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej Leszka Lenarczyka;

III miejsce – komplet wydawnictw muzealnych.

Każdy z Uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Postanowienia końcowe:

Prace złożone bez wypełnionych załączników nie będą oceniane. Załączniki są dostępne w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a także, że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Muzeum Ziemi Wschowskiej polegać będzie na korzystaniu z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację i eksponowanie pracy, a także na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów z wizerunkiem Uczestnika konkursu za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Konkursu  zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej www.muzeum.wschowa.pl i  profilu muzeum na facebooku

facebook.com/muzeumziemiwschowskiej, oraz publikacje w czasopismach i na informacyjnych portalach.

Dane osobowe wszystkich Uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

Kontakt z Organizatorem:
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Magdalena Birut
Specjalista do spraw edukacji
tel. 65 540 16 40 wew. 23
e-mail. edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

Informacje o konkursie dostępne są na stronie MZW: www.muzeum.wschowa.pl

Źródło: Muzeum Ziemi Wschowskiej

konkurs