drukuj drukuj

Konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłosił konkurs w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego:

Konkurs zamknięty nr LRPO/2.2/1/2009

Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

w terminie od 20 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania:

• rozbudowa przedsiębiorstwa,

• rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

• realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

•wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów,

• inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska,

•unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

• unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

•inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Maksymalne dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych zasadami udzielania pomocy publicznej wynosi: 50% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach Działania wynosi poniżej 4 mln PLN.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.lrpo.lubuskie.pl.

Żródło: www.lrpo.lubuskie.pl