drukuj drukuj

Komunikat dotyczący skutecznego doręczenia elektronicznego

5 października 2021 r. w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej jako kpa.

Zgodnie z art. 63 § 1 kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z art. 14 § 1a kpasprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią”.

Wskazane zmiany mają wpływ na prawidłowość prowadzonej korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędem i obywatelem. Zmiany te są istotne, ponieważ będą kwalifikować przyjęcie korespondencji jako skutecznie doręczonej, wywierającej skutek zamierzony przez adresata.

Zatem wniesienie podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), które nie spełnia wymogów określonych w ustawie zostanie pozostawione bez rozpoznania, tj.: bez udzielenia na nie odpowiedzi.

Pisma, które są wnoszone w formie innej niż papierowa powinny zostać przesłane na adres do doręczeń elektronicznych: /spwschowa/skrytka za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez Geoportal Powiatu Wschowskiego: http://wschowa.geoportal2.pl/index.php.