drukuj drukuj

Kolejne spotkanie grupy sterującej

23 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie grupy sterującej w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” z Osi Projektowej VIII Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, odbywające się poprzez współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022 roku.

W ramach projektu wyposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne dwie placówki prowadzące edukację zawodową w Powiecie Wschowski na kwotę 453 327,58 zł. ( I Zespół Szkół we Wschowie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie).

Zakupione zostały: meble, sprzęt komputerowy i multimedialny  do pracowni  ekonomicznej, komputerowej oraz Szklonych Ośrodków Kariery, a także pomoce dydaktyczne  specjalistyczne do pracowni w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przeprowadzono prace remontowe i oddano do użytkowania  pracownię  w zawodzie mechanik samochodowy oraz pracownię  technik żywienia i usług gastronomicznych w I Zespole Szkół we Wschowie.

W doradztwie edukacyjno-zawodowym wzięło udział 345 uczniów ( z planowanych na pięć lat  trwania projektu 400 uczniów), 145  uczniów  poszczególnych klas  wzięło  udział w następujących bezpłatnych kursach i otrzymali certyfikaty bądź zaświadczenia  o ukończeniu: kursu spawalniczego,  prawa jazdy, obsługi kasy fiskalnej, „Excel w biznesie”, kierowca wózków widłowych, wizażu, carvingu  oraz kursu systemy cad/cam.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim 32 uczniów z klas informatycznych ukończyło kurs Cisco lub  Autodesk . W zamiejscowym oddziale Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie w warsztatach o problematyce gastronomicznej wzięło udział 35 uczniów oraz jeden nauczyciel.

Ponadto  142 uczniów uczęszczało na dodatkowe zajęcia:  z języka angielskiego zawodowego, z elektroniki, z kwalifikacji E12, z Akademii Cisco, z uproszczonych form podatkowych i podstaw analizy ekonomicznej, z usług księgowych z zastosowaniem programów finansowo-księgowych, dodatkowe lekcje dla technikum spedycyjnego, dodatkowe lekcje dla technikum elektrycznego oraz dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

W stażach/ praktykach u pracodawców wzięło udział już dziewięćdziesięciu uczniów  oraz czterech nauczycieli.

Projekt realizowany jest zgodnie z regułami zasady równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz dostosowania dla Osób Niepełnosprawnych.

logo