drukuj drukuj

Już drugi rok z projektem…

Starostwo Powiatowe we Wschowie wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Wschowie już drugi rok realizuje projekt pt. “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W drugim roku projektu prowadzone są na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zajęcia dla dzieci za specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia terapeutyczne z dogoterapii. W zajęciach ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczy 10 uczniów, u których wystąpiły trudności z wymową, zapamiętywaniem wyrazów, odróżnianiem podobnych głosek, wydzielaniem i łączeniem sylab, wyróżnianiem elementów z całości, trudności w nauce czytania i pisania, niestabilna lateralizacja oraz niska sprawność manualna  i ruchowa.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są prowadzone dla 12 uczniów dla których dłuższe przebywanie w pozycji siedzącej w okresie kształtowania się postawy i krzywizn kręgosłupa wymaga dla uczniów z wadami postawy zrównoważenia w postaci zajęć ruchowych.  Odbiorcami specjalistycznych zajęć terapeutycznych (dogoterapii) jest 10 uczniów z zaburzoną koncentracją uwagi, niską samooceną, małą wiarą we własne siły i możliwości.

Uczniowie na zajęciach edukacyjnych uczą się zasad czytania i pisania, poznają litery oraz doskonalą zdobyte wcześniej umiejętności. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniają siłę poszczególnych partii mięśniowych, uczą się prawidłowego oddychania a także korygują wykryte przez lekarza wady postawy. Zajęcia z dogoterapii pobudzają do działania, zachęcają do współdziałania, mobilizują do dłuższego skupienia uwagi i wykonania zadania. Zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które poprzez zabawę – uczą się.

W ramach założeń projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, które są w pełni wykorzystywane na zajęciach, uatrakcyjniając je i pomagając realizować cele projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Aleksandra Grochowczak
Małgorzata Glińska

KAPITAL_LUDZKI UE+EFS_L-kolor