drukuj drukuj

Dane Starostwa Powiatowego we Wschowie

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Plac Kosynierów 1 c

67 – 400 Wschowa

Sekretariat tel. 65 540 48 00

 

Elektroniczna skrzynka podawcza epuap – /spwschowa/skrytka

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

 

Dyżury:

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski lub Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta
lub osoba upoważniona 
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 w poniedziałki od godz. 16:00 do 16:30 oraz we wtorki od godz. 8:00 do godz. 9:00.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk (tel. 509 131 429)
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 16:30

 

II piętro

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 – pok. 201, tel. 65 540 17 91

Sekretariat  pok. 204, tel. 65 540 48 00

– Starosta

– Wicestarosta

Sala narad pok. 206

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

–  Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału – pok. 207, tel. 65 540 89 50

 – Edukacja, Stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe – pok. 207, tel. 65 540 89 50

–  Obsługa Zarządu Powiatu – pok. 208, tel. 65 540 17 97

– Obsługa Rady Powiatu, Sprawy Społeczne – pok. 210, tel. 65 540 89 24

– Księgowość jednostek oświatowych tel. 65 540 89 53, 65 540 89 54 (budynek CKZiU)

– Kadry i Płace nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1 (II piętro) tel. 65 540 89 52

Wydział Inwestycji i Rozwoju pok. 212, tel. 65 540 17 96

– Fundusze zewnętrzne

– Zamówienia Publiczne 

– Promocja i rozwój

– Inwestycje 

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej pok. 211, tel. 65 540 89 51

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – pok. 215, tel. 65 540 17 95

– Naczelnik Wydziału – pok. 217, tel. 65 540 22 09

– Geodeta Powiatowy – pok. 218, tel. 65 540 89 56

– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, przyjmowanie interesantów – pok. 219, tel. 65 540 22 12

– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pok. 220, tel. 65 540 19 34

– Narada koordynacyjna – pok. 304, tel. 65 540 17 90

Wydział Komunikacji i Dróg

– Rejestracja Pojazdów – pok. 221, tel. 65 540 18 95

– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – pok. 222, tel. 65 540 26 64

– Naczelnik i Z-ca Naczelnika – pok. 223, tel. 65 540 19 39

– Drogi – pok. 314, tel. 65 540 15 17

III piętro

Wydział Zarządzania Kryzysowego

– Naczelnik,  Obronność i zarządzanie kryzysowe – pok. 301, tel. 65 540 57 46

Narada Koordynacyjna  pok. 304, tel. 65 540 17 90

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

– Naczelnik – pok. 306, tel. 65 540 22 06

– Ochrona Środowiska, Geolog Powiatowy – pok. 306, tel. 65 540 17 79

– Budownictwo – pok. 307, tel. 65 540 17 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

– Kierownik – pok. 311, tel. 65 540 17 58

– Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Stanowisko d/s Rehabilitacji Społecznej i Domów Pomocy Społecznej  – pok. 309, tel. 65 540 17 59

– Księgowość i kadry PCPR i Domów Dziecka – pok. 308, tel. 65 540 17 59

– Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej, Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem – pok. 310, pok. 312 tel. 65 540 17 58, 65 540 89 55

Kadry pracowników starostwa i kierowników jednostek – pok. 315, tel. 65 540 19 37

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego – pok. 316, tel. 65 540 74 26

– Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału tel. 65 540 22 05

– Księgowość tel. 65 540 74 26

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – pok. 317, tel. 65 540 21 10

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym we Wschowie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starosta Wschowski z siedzibą Plac Kosynierów 1C, we Wschowie, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 48 00, adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie jest Pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego obowiązujące od 15 maja 2012 r.:

– Komunikacja: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003 – opłaty za rejestrację pojazdów, prawo jazdy,

– Geodezja: 18 8669 0001 2011 0003 8380 0004 – wypisy z ewidencji gruntów, kopie map,

– Dochody: 88 8669 0001 2011 0003 8380 0005 – najem, zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie,

– Wadia: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 – wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów,

– Skarb państwa: 77 8669 0001 2011 0003 8380 0009 – użytkowanie wieczyste, najem nieruchomości Skarbu Państwa.