drukuj drukuj

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

11 czerwca 2014r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Najważniejszą kwestią obrad było przede wszystkim rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego i sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2013 oraz udzielenie Zarządowi Powiatu Wschowskiego absolutorium z tego tytułu, które zostały zatwierdzone.

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2013 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium (wraz z pozytywną opinią Komisji o powyższym sprawozdaniu) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 9 głosów za podjęciem uchwały,nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.