drukuj drukuj

2009 r.

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy

Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009

W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwalanym przez Radę Powiatu Wschowskiego. Program na 2009 rok przyjęto w dniu 04 lutego 2009 r.

Formy współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z programem współpraca w 2009 roku samorządu z organizacjami pozarządowymi przybierała postać pomocy finansowej udzielanej w formie wspierania realizacji zadań publicznych oraz współorganizacji imprez.

W 2009 r. priorytetowe zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr XXVII/136/2009 były nastepujące:

1) ochrona i promocja zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

7) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy były organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe na bieżąco były informowane o możliwościach udziału w konferencjach, szkoleniach oraz o możliwościach udziału w konkursach organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia działające na terenie Polski. Mieszkańcy powiatu poprzez lokalne media i stronę internetową informowani są o bieżących zadaniach realizowanych wraz z III sektorem. Dla ułatwienia współpracy na stronie internetowej powiatu www.wschowa.info znajduje się zakładka organizacje pozarządowe, na której dostępne są informacje potrzebne w bieżącej działalności organizacji.

W siedzibie Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie znajdującej się w budynku starostwa, organizacje pozarządowe mogą otrzymać niezbędne dla swojej działalności informacje od Przewodniczącej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pani Renaty Chilarskiej oraz od pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. W starostwie można również uzyskać nowości z dwumiesięcznika organizacji pozarządowych gazeta.ngo.pl, które również są udostępnianie na tablicy ogłoszeń przeznaczonej wyłącznie dla organizacji pozarządowych.

Skuteczną formą współpracy w 2009 roku były liczne spotkania z organizacjami i klubami z terenu Powiatu Wschowskiego, podczas których mogły przekazać swoje uwagi, wnioski i postulaty dotyczące polityki samorządu wobec sektora pozarządowego, kontaktów z organami samorządu, przepływu informacji oraz potrzeb w zakresie wspierania ich działalności. Odbyły się także szkolenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, np. w miesiącu październiku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Stowarzyszenie VERTE z Zielonej Góry, które zajmuje się bezpłatnym wspieraniem organizacji w zakresie poradnictwa, informacji i pomocy przy sporządzaniu wniosków grantowych, przedstawiło informacje dotyczące składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach działań: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich; 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ponadto Stowarzyszenie Verte cyklicznie zaprasza na szkolenie w ramach projektu Lubuskie Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.

Dzięki ścisłej współpracy Starostwa Powiatowego oraz Przewodniczącej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, Powiat Wschowski w województwie lubuskim znajduje się w ścisłej czołówce w związku z pozyskiwaniem środków z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę około 35.000 zł.

Ponadto w 2009 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi przedstawił ofertę współpracy w ramach projektu „Doradztwo i kariera” ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zaprezentował projekt „@ktywni na rynku pracy” i propozycję szkoleniową w zakresie języka migowego, pilota wycieczek i archiwisty oraz szkolenia z zakresu profesjonalnego pozyskiwania środków, a także sprawnego i skutecznego prowadzenia organizacji pozarządowej.

Nawiązano współpracę z Bankiem Drugiej Ręki przy Towarzystwie Integracji Społecznej w Zielonej Górze, które przekazało informacje organizacjom z terenu Powiatu Wschowskiego dotyczące wsparcia organizacji (fundacji i stowarzyszeń) działających na rzecz społeczeństwa, poprzez dary rzeczowe (sprzęt komputerowy, meble, artykuły biurowe, oprogramowanie MAR- Windows i Office) oraz serie szkoleń komputerowych.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dotyczące wypełniania ofert, sprawozdań, pozyskiwania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, rachunkowości oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, m.in. z udziałem przedstawiciela Urzędu Skarbowego we Wschowie.

W 2009 roku rozpisano 2 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia zostały umieszczone w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej, na stronie internetowej www.wschowa.info i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info.

W ramach konkursu ogłoszonego w dniu 20 lutego 2009 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Zawody strzeleckie” – 1500 zł

2) Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki Wschowa – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Juniorów w Koszykówce” – 7 500 zł

3) Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wschowa – „II Powiatowy Dzień Dziecka” – 2 000 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1) Stowarzyszenie Las Woda & Blues Sława – Radzyń „Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego LAS WODA & BLUES – 4 000 zł

2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Kultura funeralna na ziemi wschowskiej” – dwudniowa konferencja naukowa” – 6 000 zł

3) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej –„Zamkowe spotkania chóralne dla szkół Powiatu Wschowskiego” – 1 500 zł

III. Ochrony i promocji zdrowia

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 Wschowa „Rajd rowerowy – Żyję zdrowo!”– 920 zł

2) Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich „Pomagamy sobie i innym” – 9 080 zł

IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej” – 2 400 zł

2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Siła Muzyki i Talentu – 5 600 zł

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej – „V Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych – Zielona Scena” – 2 000 zł

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Zawody Strzeleckie” – 1 050 zł

2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Bezpieczne Wakacje” – 3 950 zł

VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło we Wschowie – „Dzień białej laski” 1000 zł

2) Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa – 1 600 zł

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Powiatowa Olimpiada radości” – 2 400 zł

4) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp „Wyrównywanie szans w codziennym życiu osób niewidomych i słabowidzących z Powiatu ” – 7 000 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Oferty 4 organizacji nie spełniały wymogów formalnych m.in: brakowało pełnych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacji dodatkowej finansowej) i oświadczeń. Ponadto wystąpiły błędy merytoryczne w ofertach.

Drugi konkurs ogłoszono w dniu 20 lutego 2009 r. Dotyczył wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł.

W sumie organizacjom pozarządowym w 2009 r. przekazano kwotę 119.500 zł. na zrealizowanie zadań publicznych. Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji.

Ponadto w ramach promocji zakupiono puchary, nagrody oraz dofinansowano wyjazdy na spotkania, zawody sportowe organizowane przez stowarzyszenia i kluby na kwotę ok. 35.000 zł.

W roku 2009 odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z PFRON oraz bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu przyczyniła się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Pozwoliła na kontynuację współpracy z kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego. Pieniądze publiczne są wydatkowane efektywniej i przejrzyście. Dzięki systematycznej współpracy na bieżąco prowadzona jest ocena wspólnych działań.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info

Wschowa, dnia 19 stycznia 2010 r.

Sporządził:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych