drukuj drukuj

Zarząd z absolutorium

27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego.
Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym. Przyjęto informacje z działalności za 2017 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o działalności Inspekcji za 2017 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wschowskiego przedstawiła Józefa Majsner.
Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka zapoznał zebranych z informacją o stanie dróg powiatowych oraz kosztach zimowego utrzymania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Kulus przedstawił opinię z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2017 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

Podjęto również uchwały w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2017;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2018 – 2025;
–  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018;
–  udzielenia pomocy finansowej Gminie Wschowa w roku 2018.