drukuj drukuj

Konkurs pt.: „W kadrze zatrzymany”

Stowarzyszenie Czas A.R.T. oraz „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza” zaprasza do udziału w konkursie pt.: „W kadrze zatrzymany”.

To już trzecia edycja konkursu w ramach projektu „Wschowskie ulice”, którego celem jest zebranie fotografii /filmów przedstawiających Wschowę i okolice do końca lat 80-tych XX wieku.

Z Państwa pomocą ukazujemy miejsca zapomniane, architekturę miasta i okolicy, często zachowaną wyłącznie w obrazie.

W naszym konkursie można przesłać fotografie/filmy ukazujące obchody świąt państwowych i religijnych. Zdjęcia/filmy zrobione podczas spacerów, wędrówek, na których utrwalone chwile splatają się z przestrzenią publiczną miasta i okolic ( domy, parki, place zabaw). Ważne jest ukazanie bogactwa ziemi wschowskiej. Każda rodzinna fotografia skrywa fragment historii.

Prace nadesłane w poprzednich edycjach konkursu to trwały zapis przeszłości, który dla przyszłych pokoleń jest bezcennym źródłem informacji.

Wierzymy, że i w tym roku zaskoczą nas Państwo posiadanymi skarbami schowanymi w rodzinnych albumach, kartonach, starych walizach, pudełkach, torbach 🙂

Zapraszamy do udziału w konkursie.  Fotografie można nadsyłać do 30 października 2018 roku. Autorzy / właściciele najciekawszych fotografii/ filmów otrzymają cenne nagrody.

Czas A.R.T.

Regulamin konkursu „W kadrze zatrzymane”

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie oraz „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza”  zwanymi dalej Organizatorami.
2. Trzecia edycja konkursu, którego celem  jest zebranie fotografii/filmów przedstawiających Wschowę i okolicę do końca lat 80-tych XX wieku. Nadesłany materiał konkursowy ma ukazywać historię naszego regionu, miejsca zapomniane, architekturę miasta i okolicy znaną i mniej znaną, często zachowaną wyłącznie w obrazie.
W konkursie można przesłać fotografie/filmy ukazujące obchody świąt państwowych i religijnych. Zdjęcia/filmy zrobione podczas spacerów, wędrówek, na których utrwalone chwile splatają się z przestrzenią publiczną miasta i okolic ( domy, parki, place zabaw). Każda rodzinna fotografia skrywa fragment historii.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają oryginalne  stare fotografie/filmy dotyczące tematu konkursu (uczestnicy konkursu nie muszą być autorami zdjęć).
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenie Czas A.R.T., założyciele „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza”.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszone do konkursu fotografie/filmy powinny być dostarczone w formie odbitek lub plików cyfrowych umieszczonych na nośniku CD lub DVD.
2. Warunkiem dopuszczającym przesłanie zdjęć/filmu drogą elektroniczną jest posiadanie bezpośredniego dostępu do oryginalnej fotografii/filmu, która stanowi jego własność prywatną (w postaci odbitki/nagrania).
3. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:
a) w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu,
b) pochodzić sprzed 1989 roku,
c) do każdej fotografii/filmu należy dołączyć krótki opis zdjęcia/filmu ( np. data, miejsce, historia powstania itp.)
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej regulaminu.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu zgody na bezterminową prezentację fotografii/filmu na stronie internetowej czasart.pl, stronie FB „Czas Art.”; Czas ART.”; „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza”, „Fraustadt Wschowa”.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania wybranych prac, do swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu, np. wydruku, powiększeń i obróbki do celów reklamowych konkursu, zorganizowania wystawy, stworzenia folderu, druku ulotnego, materiału dokumentalnego (film, pokaz slajdów etc.) oraz innych wydawnictw stowarzyszenia.
7. Udział w konkursie oznacza nieodpłatnie przekazanie Organizatorom praw autorskich do wyżej wymienionego użytku, a także do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.

IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą przy ulicy Generała Bema ½; 67-400 Wschowa, e-mail: czasart@gmail.com.
2.Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadania tj. konkursu pt.”W kadrze zatrzymane” w ramach projektu „Wschowskie ulice”, w tym na działania określone w pkt III podpkt 5-7.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 c rozporządzenia RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
6. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Stowarzyszenie Czas A.R.T. przestanie przetwarzać dane uczestnika konkursu w celach wskazanych w zadaniu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika i nie mogą zostać zmodyfikowane po wniesieniu sprzeciwu przez uczestnika konkursu np. druk publikacji, materiału promocyjnego etc.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez czas realizacji zadania oraz po zakończeniu jego realizacji wyłącznie w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenia działalności określonej w statucie Stowarzyszenia.
8. Do danych osobowych uczestnika konkursu – imię i nazwisko mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne, drukarnia, grafik, media publiczne.
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. W oparciu o dane osobowe uczestnika konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1. Ostateczną datą przekazania fotografii/filmu Organizatorom jest 30 pażdziernika 2018 r. O dacie przekazania decydować będzie data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości e-mail.
2. Zgłoszone do konkursu fotografie/filmy powinny być dostarczone do siedziby Stowarzyszenia Czas A.R.T. we Wschowie, ul. Gen. Bema 1/2 lub na adres e-mail: czasart@gmail.com z dopiskiem „W kadrze wspomnień”.
3. Prace należy nadsyłać nieoprawione, w płaskich, usztywnionych opakowaniach lub w formie plików cyfrowych w formacie JPG, PDF, TIFF, AVI, MP4 na nośniku CD/DVD w jak najwyższej rozdzielczości.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas  transportu. Każde zdjęcie powinno mieć na odwrocie / informacji dodatkowej do zdjęcia podany tytuł, imię i nazwisko właściciela oraz autora (jeśli jest znany), miejsce i przybliżony rok wykonania.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatorów.
2. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone fotografie/filmy najlepiej oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość historyczną i socjologiczną.
3. W konkursie przewidziano trzy nagrody główne za I, II i III miejsce.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2018 roku w prasie lokalnej oraz na stronie FB  „Czas Art.”; Czas ART.”; „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza”, „Fraustadt Wschowa”.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany ilości nagród.
4. Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie FB  „Czas Art.”; Czas ART.”; „Wschowa – Fraustadt – Królewskie Miasto Pogranicza”, „Fraustadt Wschowa”

Karta zgłoszeniowa
Konkurs pt.: „W kadrze wspomnień”
1. Imię …………………………………………………………..
2. Nazwisko ……………………………………………………
3. Nr telefonu ………………………………………………..
4. Adres …………………………………………………………
5. Adres e-mail ………………………………………………
Lp. Opis fotografii: ………………………………… ……
(informacja o tym, co przedstawia zdjęcie i ewentualnie krótkie streszczenie związanej z nim historii)

Rodzaj zdjęcia
Odbitka / plik …………………….

Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pn.: „W kadrze wspomnień”  i akceptuję zawarte w nim warunki, w tym określone w pkt IV Regulaminu „Informacje o przetwarzaniu danych”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia ww konkursu i realizacji projektu pn. „Wschowskie ulice”.
Oświadczam, że jestem właścicielem fotografii/filmu i zgodnie z regulaminem przekazuję prawa autorskie Organizatorom.

Data: ………… Podpis: ………………………….
( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)

Organizator:
Czas A.R.T.
Wschowa-Fraustadt-Królewskie Miasto Pogranicza​

Projekt współfinansowany:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Powiat Wschowa

Patronat medialny:
zw.pl

***
Polityka prywatności (RODO)
Informujemy, że Stowarzyszenie Czas.A.R.T. przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo w formie dobrowolnej, składając deklarację członkowską, niezbędne dokumenty wynikające z przepisów statutowych – składane do i za pośrednictwem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych min. Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO).

Informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Czas A.R.T z siedzibą we Wschowie, ul. Gen. Bema 1/2 z którym skontaktować się można poprzez kanały komunikacji wskazane na stronie Fb Czas ART tj.:
adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Czas A.R.T.
Ul. Gen. Bema ½
67-400 Wschowa
adres e-mail:
e-mail: czasart@gmail.com
2) Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (min. przekazywanie informacji o działaniach Stowarzyszenia,rejestrowania nowych członków, przekazywania informacji wymaganych przez różnego rodzaju instytucje współpracujące lub kontrolne).
3) Administrator przetwarza  dane osobowe w zakresie, jaki został one udostępniony.
4) Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
6) Każda osoba, której dane są administrowane przez Stowarzyszenie ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
7) Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu zapewnia możliwie najlepszej ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej danych osobowych, zarówno przed ich  zniszczeniem,  utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem przez osoby bądź podmioty nieuprawnione, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.