drukuj drukuj

Walne Zgromadzenie Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

21 lutego 2019 roku w sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, na którym podsumowano działalność Spółki w 2018 roku. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. Na przewodniczącego zebrania został wybrany pan Jarosław Tymczyszyn. Przewodniczący PSW we Wschowie pan Tadeusz Skrzyczyński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu oraz sprawozdanie z działalności za rok 2018.  W minionym roku, na terenie całego Powiatu Wschowskiego, Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie wykonała 53,029 km rowów na łączną kwotę 615.475,00 zł. Pan Daniel Tymczyszyn odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, stwierdzając brak nieprawidłowości w dokumentach księgowych i oceniając pozytywnie działania Zarządu. Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zgromadzenie Delegatów jednogłośnie udzieliło absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Zatwierdzony został planowany zakres rzeczowy prac i budżet na 2019 rok w wysokości 462.418,40 złotych, w tym dotacja Powiatu Wschowskiego w wysokości 45 000, 00 złotych.  Za otrzymaną dotację Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie  m.in. wykonuje roboty, które przyczyniają się do udrożnienia rowów melioracyjnych i systemów drenarskich oraz do poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, co w rezultacie prowadzi do lepszego odprowadzenia wód z obszarów zmeliorowanych.