drukuj drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. pomocy społecznej - planowane wydatki 60.000 zł.
Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”, obejmujące w szczególności:
a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
b) doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;
c) poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;
d) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
e) rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - planowane wydatki 35.000 zł.
Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące w szczególności:
a) podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;
b) wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka;
c) rozwój systemu pieczy zastępczej;
d) zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do przysposobienia.

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki – 75.000 zł.
Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, obejmujące w szczególności:
a) edukację oraz profilaktykę w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;
b) leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną.

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - planowane wydatki – 36.000 zł.
Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, obejmujące:
a) popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania,
b) wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób   niepełnosprawnych,
c) doradztwo zawodowe.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 206.000 zł.

Źródło: UMWL w Zielonej Górze