drukuj drukuj

Szkolenie dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej powiatu wschowskiego

W dniach 25-27 lutego 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się szkolenie pt.: „Akademia zarządzania”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Powiatu Wschowskiego. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Stowarzyszenie SOS dla rodziny, MW Consulting Michał Wasylko oraz Fundację NOVA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Źródło: J.K.