drukuj drukuj

„XV edycja Programu Stypendiów pomostowych” dla studentów I roku studiów wyższych

Uprzejmie informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2016/2017 realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

O stypendia pomostowe – segment I A – mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, spełniający następujące kryteria:

- dostali się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu;

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (zameldowanie minimum 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1295,00 zł lub 1480,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto z czerwca 2016 r.).

Wnioski o stypendia pomostowe należy wypełnić na formularzach on-line w okresie od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r., które zostaną uaktywnione na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do dnia 24 sierpnia br.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. 68 32-93-378.

agencja_nieruchomosci_rolnnychfundacja edukacyjna