drukuj drukuj

Spotkanie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

1 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie Grupy sterującej w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” z Osi Projektowej VIII Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówiono m.in. dotychczasowe postępy oraz plan działania partnerów w zakresie realizacji kursów/szkoleń uczniów i nauczycieli na kolejne okresy rozliczeniowe, analizowano strategię organizacji Powiatowych Targów Zawodowych oraz przedstawiono postępy prac związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa, staży i praktyk u pracodawców. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo