drukuj drukuj

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

… to nowy projekt ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej na lata 2018-20 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 152.130,10 zł.

Został on stworzony przez grupę nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, chcących podnieść swoje umiejętności językowe, aby zwiększyć zaangażowanie nauczycieli w realizację projektów międzynarodowych oraz zapewnić uczniom z niepełnosprawnością intelektualną prawidłowy odbiór i opiekę podczas wizyt. Przełamanie barier językowych spowoduje, iż współpraca międzynarodowa będzie rozwijać się i obejmować nowe jej sfery, a nasza placówka stanie się szkołą jeszcze bardziej otwartą na współpracę międzynarodową. W ramach projektu 11 nauczycieli weźmie udział w dwutygodniowym kursie językowym – języka angielskiego w Irlandii a 1 wyjedzie na kurs języka niemieckiego do Austrii. W czasie kursów  uczestnicy będą ćwiczyć mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz poszerzą słownictwo i będą doskonalić gramatykę. Odbędzie się to z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz tradycyjnych metod nauczania języków wraz z dostępem do różnych materiałów dydaktycznych.

Przed wyjazdem na kurs językowy dla uczestników zostaną przeprowadzone zajęcia kulturowo – językowe. Nauczyciele już w chwili obecnej korzystają z samokształcenia – bezpłatnych aplikacji do nauki języka na urządzenia mobilne, konwersacji językowych ze znajomymi. Uczestnicy skierowani na szkolenia będą objęci dodatkowymi zajęciami tak, aby ich uczestnictwo w kursie mogło być możliwie najskuteczniejsze. Nauczyciel geografii przeprowadzi warsztaty na temat  kultury i miejsc, w których  te kursy będą się odbywać, a każdy nauczyciel dodatkowo we własnym zakresie zapozna się z kulturą  i walorami turystycznymi miejsc, w których będą odbywać się kursy. Wdrożone zostaną również zajęcia językowe przygotowujące do udziału w kursach.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele będą chętniej używać języka obcego w trakcie trwania projektów z grupami międzynarodowymi. Chcemy, aby w środowisku lokalnym nasza szkoła była postrzegana, jako nowoczesna, w której nauczyciele są otwarci na nowe wyzwania, a udział w projektach/wymianach międzynarodowych będzie miał pozytywny wpływ na rekrutację uczniów do szkoły. Zdobycie kompetencji językowych przez nauczycieli – opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwi podopiecznym aktywniejszy udział w projektach, komunikację z rówieśnikami, sprawniejszą realizację założeń projektowych. Nauczyciele w efekcie  będą wprowadzać cykliczne warsztaty językowe dla uczniów – zapoznanie z podstawowymi zwrotami i słownictwem.

W wyniku realizacji projektu, mamy nadzieję, że nasza szkoła jeszcze w większym stopniu otworzy się na możliwości, które daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi szkołami o podobnym profilu kształcenia.

Na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o rezultatach projektu na stronie internetowej szkoły, do której mają dostęp wszyscy zainteresowani – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz w mediach lokalnych. Zorganizujemy również spotkanie sprawozdawcze dla nauczycieli naszej szkoły oraz dla zainteresowanych nauczycieli Powiatu Wschowskiego dotyczące możliwości, jakie dają takie kursy oraz będziemy służyć radą w trakcie przygotowań do projektu. Ponadto strona internetowa placówki zostanie rozbudowana o wersję angielską i niemiecką.

Źródło: SOSW we Wschowie (Joanna Pawłowska, Sylwia Morawska)