drukuj drukuj

NABÓR do Przedszkola Specjalnego nr 6 „KRAINA TĘCZY” i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Wschowie

Przedszkole Specjalne nr 6 „KRAINA TĘCZY” OGŁASZA NABÓR do 15 sierpnia dzieci w wieku od 2,5 roku.

Przedszkole zapewnia:

- bezpłatne zajęcia od 7.30 do 15.00,

- zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka,

- małe grupy przedszkolne (od 2 do 6 dzieci) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

- grupę dla dzieci pełnosprawnych intelektualnie z  niepełnosprawnością: wzrokową, słuchową, afazją, autyzmem,

- grupę dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,

- wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem,

- bezpłatne zajęcia specjalistyczne (m. in. integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne z neurologopedą, terapia ręki, terapia wzroku i słuchu, terapia przez sztukę, fizjoterapia),

- bezpłatny dowóz dzieci.

KONTAKT:

Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

Tel. 65 547 69 22

Nabór na rok szkolny 2018/2019 do SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ nr 4 we Wschowie

SZKOŁA jest dla: uczniów z normą intelektualną i autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi niepełnosprawnościami, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niedowidzeniem, niewidomych, z niedosłyszeniem, niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Pierwszym krokiem jest wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu otrzymania orzeczenia  o  potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

NASZA SZKOŁA OFERUJE:

  • Klasy dla uczniów z normą intelektualną:

-z autyzmem ( liczba uczniów do 4)

-z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (liczba uczniów do 12)

- z niedowidzeniem, niedosłyszeniem( liczba uczniów do 10, do 8)

- z różnymi niepełnosprawnościami ( liczba uczniów do 5)

  • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim( liczba uczniów do 16)
  • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną ( liczba uczniów do 8)
  • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( liczba uczniów do 4)
  • realizację podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, alternatywne metody komunikacji, integracja sensoryczna, trening uwagi słuchowej Tomatis, Biofeedback, komputerowe wspomaganie edukacji, zajęcia dla dzieci niedowidzących z tyflopedagogiem, zajęcia dla dzieci słabosłyszących z surdopedagogiem, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja i fizjoterapia, socjoterapia, psychoterapia, artterapia, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych
  • możliwość bezpłatnego dowozu do szkoły
  • zajęcia świetlicowe od 7.30 do 15.00

KONTAKT : SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. Reymonta 1, tel. 65 547 69 22