drukuj drukuj

Podsumowanie projektu dot. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

4 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Projekt obejmował dwuletnią współpracę, w celu ustalenia obszarów przestrzeni życia publicznego, które wymagają dostosowania lub wprowadzenia zmian, w zakresie praw osób z niepełnosprawnością zagwarantowanych w Konwencji ONZ.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono szereg działań monitoringowych. Monitoring prowadzony był zgodnie ze ściśle określoną przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Metodologią, która zakładała następujące etapy badania:

– ankieta samooceny;
– analizę danych zastanych;
– wywiady z przedstawicielami otoczenia osób z niepełno sprawnościami;
– wywiady z przedstawicielami monitorowanych jednostek;
– przeglądy wstępne w monitorowanych instytucjach;
– kompleksowy audyt dostępności wylosowanych budynków.

Przeprowadzony monitoring, a także działania mające na celu weryfikację opracowanych rekomendacji w Powiecie Wschowskim mają na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, zapewnienie dostępności usług i przestrzeni, a także wzmocnienie możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasadach, jak inni obywatele.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan z Sulęcina i Fundację Eudajmonia z Polkowic, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz wyłączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

logo