drukuj drukuj

Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań w 2017 roku

13 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się podpisanie umów na realizację zadań publicznych w 2017 roku z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W imieniu Zarządu Powiatu Wschowskiego umowy wręczał  Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło.

Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło podziękował za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i aktywność organizacji pozarządowych realizujących swoje projekty na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego.

W roku 2017 dofinansowanie otrzyma 26 organizacji na łączną kwotę 119 000 złotych na realizację następujących zadań:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –35 000;
II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 31 000;
III. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 20 000;
IV. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 21 000;
V. Ratownictwa i ochrony ludności – 10 000;
VI. Turystyka w szczególności rowerowa i krajoznawstwo – 2 000.