drukuj drukuj

Podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę drogi powiatowej

W dniu 23 lipca 2019 roku Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta i Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomasz Urbański podpisali umowę na wykonanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km” z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Panem Ksawerym Kossowskim. Wartość umowy wynosi 3.285.921,35 zł.

Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją z firmą Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ze Wschowy w kwocie 34.440,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.320.361,35 zł, w tym 1.991.332,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Wschowski. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości około 2,2 km, początek robót znajduję się na końcu obszaru zabudowanego Stare Drzewce, a koniec robót na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1010F Konradowo – Krzekotów.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz całkowitą rozbiórkę istniejącej podbudowy z kamienia polnego. Na całym odcinku rozbudowywanej drogi przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej, podbudowy z kruszywa łamanego oraz stabilizacji gruntu cementem w miejscach poszerzeń oraz wyprofilowanie rowów przydrożnych.

Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiat Wschowski może zrealizować kolejną ważną inwestycję.