drukuj drukuj

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2008 r.

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie poniższych zadań publicznych związanych z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok:

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wysokość środków – 10.000 zł

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; wysokość środków – 10.000 zł

3. ochrony i promocji zdrowia; wysokość środków – 10.000 zł

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; wysokość środków – 10.000 zł

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wysokość środków – 8.000 zł

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; wysokość środków – 5.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:

a) Podmiot ubiegający się o dotacje musi wykonać zadanie na terenie Powiatu Wschowskiego.

b) Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.

c) Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.

d) Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.

Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:

1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących,

2. statut (potwierdzona kopia),
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za
ostatni rok,

4. oświadczenia o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych,

5. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

6. posiadane referencje.

Jeżeli organizacja składa oferty na kilka zadań, dopuszcza się załączenie ww. dokumentów do jednej z ofert.

Termin i warunki realizacji zadania:

a) Zadania należy zrealizować w 2008 r. na terenie Powiatu Wschowskiego, a szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie.

b) Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach .

c) Podmiot uprawniony umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.

Termin składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 25.02.2008 r. w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa do godz. 14.00.
Druki ofert na realizację zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania są dostępne na stronie internetowej www.wschowa.info w katalogu Organizacje pozarządowe.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, nie będą rozpatrywane.

Przy ocenie oferty Zarząd Powiatu będzie sprawdzał:

– wartość merytoryczną projektu,

– zgodność realizacji zadania z zadaniami Powiatu i celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

– kalkulację przedstawionych kosztów,

– współudział partnerów przy realizacji zadania,

– skalę działań podejmowanych przy realizacji zadania,

– dotychczasową współpracę organizacji z Powiatem,

– doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,

– korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców Powiatu,

– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Naczelnicy wydziałów SP mogą zwracać się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń SP, opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.wschowa.info
i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info

Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wysokość środków przeznaczonych w 2007 r. na realizację zadania z: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 10.000 zł; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wynosiła 10.000 zł; ochrony i promocji zdrowia wynosiła 6.000 zł; działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynosiła 5.000 zł; porządku i bezpieczeństwa publicznego wynosiła 5.000 zł; nauki, edukacji, oświaty i wychowania wynosiła 8.000 zł.