drukuj drukuj

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kowalewo jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski na okres oznaczony do 10 lat

Opis nieruchomości:

 1. Działka o numerze ewidencyjnym 303 o powierzchni 37,7300 ha, położona w obrębie Kowalewo jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia wnosi 34,8600 ha, zgodnie z załączoną kopią mapy ewidencyjnej. Działka znajduje się poza zabudową wiejską. Odległość do istniejących zabudowań wsi Kowalewo wynosi około 2,3 km. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami gruntowymi będącymi w złym stanie technicznym. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Otoczenie stanowią tereny łąk i lasów. Na działce znajduje się budynek o charakterze technicznym, dawna przepompownia działająca w systemie melioracyjnym – obecnie wyłączona z eksploatacji. Przy budynku znajduje się zbiornik wyrównawczy wody. Nad powierzchnią działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia o układzie płaskim. Na działce znajdują się cztery słupy. Powierzchnia działki przecina kilka rowów melioracyjnych. Nieruchomość nie jest wygrodzona. Brak wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. Pokrycie gruntu stanowi zbiorowisko wieloletnich traw, turzyc, roślin motylkowych i roślin innych rodzin, które występują na glebach o wysokim poziomie wód gruntowych. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych nieruchomości według katastru nieruchomości: ŁIV – łąki trwałe (28,1700 ha), ŁV – łąki trwałe (6,4200 ha), PsIV – pastwiska trwałe (0,2200 ha), Tr – tereny różne (0,7000 ha), W-PsIV – rowy (1,5700 ha), W-PsV – rowy (0,6500 ha). Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia według katastru nieruchomości: ŁIV – łąki trwałe (25,9200 ha), ŁV – łąki trwałe (5,8000 ha), PsIV – pastwiska trwałe (0,2200 ha),  Tr – tereny różne (0,7000 ha), W-PsIV – rowy (1,5700 ha), W-PsV – rowy (0,6500 ha).
 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla wyżej wymienionej działki prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00000483/1. Dział III księgi wieczystej nie zawiera wpisów. W dziale IV wpisana jest hipoteka umowna zwykła w kwocie 13,12 zł. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 3. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na cele rolnicze bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania (bez trwałego zainwestowania). Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 4. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka o numerze ewidencyjnym 303 znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren łąk i pastwisk.

Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza za dzierżawę za 1 rok użytkowania wynosi 9 141,45 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 45/100) netto = brutto. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 100,00 zł.
 2. Dzierżawca opłaca ponadto podatek od nieruchomości.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 900w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali konferencyjnej (III piętro).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)płatne najpóźniej do 6 maja 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Kowalewo”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa na okres oznaczony do 10 lat zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch półrocznych ratach w wysokości połowy raty rocznej. Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 sierpnia za pierwsze półrocze oraz do 28 lutego za drugie półrocze każdego roku kalendarzowego. Stawka czynszu z tytułu dzierżawy może być aktualizowana o średnią krajową cenę skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie nr 311/2016 Starosty Wschowskiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wschowskiego oraz Zarządzenie nr 446/2018 Starosty Wschowskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych – tereny różne stanowiących zasób Skarbu Państwa położonych na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa.
 4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
 6. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.
 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 8. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o działce będącej przedmiotem przetargu.
 9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki i ogłoszenie w BIP