drukuj drukuj

Lubuskie Bony Rozwojowe. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw.

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:

• usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),

• usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),

• usługi jednorazowe (egzamin).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.lubuskiebony.pl/

oraz
1) w Regionalnym Biurze Projektu – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie
ul. Kopernika 7 pok. nr 8
nr tel. 884 782 630
adres e-mail wschowa@opzl.pl
czynnym we wtorki i w czwartki 9.00-14.00

2) w Głównym Biurze Projektu w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 1
za pośrednictwem infolinii  – nr tel. 68 329 78 54
adres e-mail konsultant@region.zgora.pl