drukuj drukuj

„Kropka … kreska … znak – tak widzę i czuję tak!”

Wzrok ma wprost nieocenione znaczenie w nauce każdego dziecka, a więc jego brak utrudnia poznawanie rzeczywistości oraz kształtowanie umiejętności praktycznych począwszy od czynności dnia codziennego po naukę czytania i pisania.  Wzrok pomaga orientować się w przestrzeni, co jest warunkiem samodzielnego poruszania się. Uczniowie z uszkodzonym wzrokiem mają odmienne możliwości edukacyjne  i dlatego należy im stworzyć odpowiednie warunki do nauki i zabawy.

Szczególną pomoc w tym zakresie otrzymali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie od pracowników PZU Życie w Lesznie. Przy współpracy ze specjalistami pracującymi w Ośrodku neurologopedą Joanną Litorowicz i tyflopedagogiem Marzeną Nowak  opracowali oni projekt w ramach konkursu wolontariackiego „Wolontariat to radość działania”.

Beneficjentami projektu były osoby w przedziale wiekowym od 2 do 24 lat z uszkodzonym wzrokiem, u których dodatkowo występuje szereg innych schorzeń. Najczęściej są to: MPD, zaburzenia językowe i komunikacji, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, zespoły genetyczne oraz autyzm. Stopień uszkodzenia widzenia u dzieci przebywających w Ośrodku jest bardzo zróżnicowany: od całkowitego niewidzenia po subtelne zaburzenia percepcji wzrokowej.

Właściwe zaspokojenie szeroko pojętych potrzeb dziecka słabowidzącego lub niewidomego wymaga specjalistycznego wsparcia. By ten czas zmagań o zdobycie codziennych życiowych doświadczeń i wiedzy był dla niego źródłem satysfakcji, komfortu psychicznego i samorealizacji, należy spełnić kilka warunków. Część z nich została spełniona w ramach realizacji przygotowanego projektu Kropka … kreska … znak – tak widzę i czuję tak!”

Zakupiony w ramach projektu sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny wzbogacił warsztat pracy terapeutów w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi dostosowanie sposobów i warunków nauczania oraz prowadzenia terapii dzieci niewidomych i słabowidzących. Pozwolił na odpowiednią adaptację miejsca pracy dziecka niewidomego i słabowidzącego oraz umożliwił modyfikację i przystosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb ucznia z dysfunkcją wzroku.

Zorganizowane w czerwcu warsztaty integracyjne pozwoliły na bliższe poznanie świata osób niewidomych i niedowidzących, co  mamy nadzieję przyczyni się do śmielszego pokonywania barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Opiekunowie i wolontariusze otrzymali opracowany informator – „Jak zachowywać się w obecności osoby niewidomej?” Poznali podstawowe techniki bycia przewodnikiem osoby niewidomej. Zorganizowana impreza wspomogła również integrację społeczną uczniów z dysfunkcją wzroku.

Uczniowie będący beneficjentami projektu oraz ich szkolni opiekunowie składają wyrazy wdzięczności wolontariuszom – pracownikom PZU Życie w Lesznie – za wielkie serce, nieocenioną pomoc i empatię.

Źródło: Marzena Nowak, Joanna Litorowicz