drukuj drukuj

Imprezy Stowarzyszenia na 2012 rok

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej” przedstawia aktualny plan imprez turystyczno-rekreacyjnych w 2012 roku. Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie w swoim działania realizuje następujące cele:

· wspieranie rozwoju turystyki na terenie powiatu wschowskiego,

· kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin powiatu wschowskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

· poprawa infrastruktury turystycznej w gminach powiatu wschowskiego,

· prowadzenie ośrodka informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”,

· inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

· organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie realizacji wspólnych imprez turystycznych i rekreacyjnych,

· popularyzacja aktywnego uprawiania turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki,

· współtworzenie produktów turystycznych w gminach powiatu wschowskiego,

· koordynowanie współpracy podmiotów turystyki z władzami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi i krajowymi,

· prowadzenie edukacji proekologicznej i badań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,

· współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami turystki oraz samorządami gmin i powiatów graniczących z naszym powiatem.