drukuj drukuj

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szreniawa

STAROSTA WSCHOWSKI

działając na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ust. 1, 37 ust 1, art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 232 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa,

położonej w obrębie Szreniawa jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski

Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Szreniawa jednostki ewidencyjnej Sława - obszar wiejski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 114 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę numer ZG1W/00022851/2.

2. Działka niezabudowana, kształt regularny, podniesienie terenu w kierunku wschodnim od frontu działki. Położenie w centralnej części wsi, przy drodze o nawierzchni utwardzonej z chodnikami. Otoczenie stanowią tereny upraw polowych i zabudowy zagrodowej. W rejonie położenia działki znajdują się sieci energetyczna i wodociągowa. W części wschodniej nieruchomości znajduje się piaszczysty pagórek. Działkę porastają drzewa akacji o charakterze samosiejek i trzy drzewa owocowe. Od frontu, działka ogrodzona jest siatką handlową rozpiętą pomiędzy słupkami metalowy zakotwionymi w gruncie. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków Lz-RV- grunty zadrzewione i zakrzewione.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 roku, działka 114 ujęta jest na cele RM/7 z przeznaczeniem podstawowym - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00022851/2 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 21.12.2015 r.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 145 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy brutto)

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 150,00 zł.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pokój 206.