drukuj drukuj

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Wygnańczyce

STAROSTA WSCHOWSKI
działając na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ust. 1, 37 ust 1, art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa,
położonej w obrębie Wygnańczyce, gmina Wschowa

Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Wygnańczyce jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 91/2 o pow. 0,1330 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę numer ZG1W/00016898/8.
2. Działka niezabudowana, kształt regularny, teren płaski, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna średniego napięcia podtrzymana na słupie żelbetowym zlokalizowanym na powierzchni działki. Otoczenie stanowią tereny zabudowy zagrodowej i pól uprawnych. Brak ogrodzenia. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków - RV i RVI - grunty orne V i VI klasy.
3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzoną uchwałą XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z 26 września 2013 roku działka nr 91/2 położona jest na terenach oznaczonych
w studium symbolem „MP”- tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00016898/8 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 500 zł netto = brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 netto=brutto). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 165,00 zł.
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się 17 marca 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pokój 206.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w kwocie 1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) płatne najpóźniej do 14 marca 2016 roku na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium-Wygnańczyce”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Uczestnik obowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienie przetargu, a także w przypadku gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dokumentem tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenia: oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem, warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie, że znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.
4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu prowadzi działalność gospodarczą powinien posiadać i przedłożyć komisji przetargowej, w przypadku osoby fizycznej- zaświadczenie o wpisie w CEIDG wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osoby prawnej- wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, a w przypadku innego podmiotu- wymagane prawem dokumenty do dokonania czynności (np. pełnomocnictwa).
5. W przypadku, gdy do przetargu przystępuje osoba fizyczna w ramach spółki cywilnej, działająca również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, powinna posiadać i przedłożyć komisji przetargowej zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do nabycia nieruchomości bez zgody wspólników.
6. W przypadku działania przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn., Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
7. W przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest małżeństwo, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków- wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego- art. 37§1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn., Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.).
8. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 21.12.2015 r.
2. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów. Kupujący oświadcza, że nie będzie występował
z roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona
o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.
7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
8. Na przedmiotową nieruchomość odbył się jeden przetarg tj.: 29 stycznia 2016 roku, który zakończył się wynikiem negatywnym.
9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.