drukuj drukuj

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- ul. Tylna we Wschowie

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

Nieruchomości niezabudowanej położonej we Wschowie przy ul. Tylnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 861/5 o pow. 0,0805 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta ZG1W/00016235/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
1.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada podstawowe przeznaczenie
”C-17-MN, U”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
b) w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
2. CENA WYWOŁAWCZA:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto) + należny podatek VAT w wysokości 23%.
3. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pokój 206.
4. TERMIN, MIEJSCE WPŁATY ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) płatne najpóźniej do dnia 01 lutego 2016 roku na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium-Tylna”.
5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA PUBLIKACJI
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, Szlichtyngowa i Sława, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 219
ul. Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel.: 65-540-17-95