Nowy wygląd pracowni zawodowych w Staszicu

Nowy wygląd pracowni zawodowych w Staszicu

Realizacja projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie” dobiegła końca. W ramach projektu została poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, dzięki czemu podniesie się komfort pracy na zajęciach, a także uzyska (…)

Doposażenie pracowni zawodowych w Staszicu na ukończeniu

Doposażenie pracowni zawodowych w Staszicu na ukończeniu

Prace związane z realizacją projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie” dobiegają końca. W ramach projektu zostanie poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, uzyska się współmierne korzyści w oszczędzaniu energii cieplnej (…)

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt realizowany jest w (…)

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego (…)

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” oraz w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. I Zespół Szkół (…)

Euroregionalny Festiwal Sportowy w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowano w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. Projekt został zrealizowany przez Powiat Wschowski, przy współpracy z (…)

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. W ramach (…)