drukuj drukuj

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

W latach 2007 – 2013 fundusze unijne dla przedsiębiorstw będą dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Wybór odpowiedniego programu i działania uzależniony jest w szczególności od:

• rodzaju przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo),

• rodzaju i wartości planowanej inwestycji,

• poziomu innowacyjności planowanej inwestycji.

Przedsiębiorstwa z terenu woj. lubuskiego dotacje unijne na projekty inwestycyjne przede wszystkim mogą uzyskać z następujących programów:

LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach Priorytetu II "Stymulowanie inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego":

- Działanie 2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"

- Działanie 2.2 "Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje"

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się m.in.: mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwa jest realizacja projektów inwestycyjnych o wartości poniżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych. Priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do: tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy oferty przedsiębiorstw, zwiększenia produkcji, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju innowacyjności.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach w/w Działań:

• rozbudowa przedsiębiorstwa,

• rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

• realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

• wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów,

• inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska,

• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

• unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

• inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w którym składa się wnioski o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.lrpo.lubuskie.pl oraz w Departamencie LRPO mieszczącym się w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1, tel. (068) 333 44 00.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

W ramach programu będzie realizowanych 7 priorytetów, których szczegółowy opis dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.poig.gov.pl.

Projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwie dostępne są w ramach Priorytetu IV "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".

W ramach w/w działania możliwa jest realizacja projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych. Wspierane będą projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, nie będą natomiast wspierane projekty wykazujące innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym.

Instytucją Wdrążającą działanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat działania można uzyskać:

- w Punkcie Informacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów: (022) 432 89 91 / 92 /93 oraz 0 801 33 22 02.

- w Punkcie Konsultacyjnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1, tel. (0-68) 327 05 04.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje na temat dostępnych funduszy UE dla przedsiębiortsw oraz wsparcie z zakresu sporządzenia wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Lubuskich Punktach Konsultacyjnych www.lpk.lubuskie.pl:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 1

tel. (68) 327 05 04

fax (68) 325 38 88

www.region.zgora.pl

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65 - 078 Zielona Góra

tel. (068) 322 10 62, tel. / fax (068) 327 18 81

e-mail: biuro@opzl.pl

www.opzl.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Kazimierza Wielkiego 61

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (095) 728 73 11

Oddział ZIPH w Zielonej Górze

ul. Mariacka 2

65-908 Zielona Góra

tel. (068) 41 11 002 do 003