drukuj drukuj

Dotacje otrzymane przez Powiat Wschowski

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – CiosaniecDotacja na realizację inwestycji uzyskana została w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 089 516,59 PLN. Inwestycja zrealizowana została na terenie Gminy Sława.

W ramach inwestycji przeprowadzona została modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec polegająca na wykonaniu poszerzenia drogi o zmiennej szerokości 3,6 – 3,8 m do szerokości 5,5 m na odcinku ponad 6 km i przykryciu poszerzonego odcinka nawierzchnią bitumiczną. Dotychczas celem poprawy warunków ruchu na drodze, corocznie przeprowadzano profilowanie pobocza, które uzupełniano tłuczniem. Przedsięwzięcia te wymagały ponoszenia wysokich kosztów, nie przynosiły natomiast pożądanych długotrwałych efektów. Wykonanie poszerzenia drogi i ułożenie na nim nawierzchni bitumicznej było więc jedynym zasadnym sposobem poprawy warunków i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 1 649 468,52 PLN, z czego 1 455 413,40 PLN pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 194 055,12 PLN ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa. Pozostała część inwestycji sfinansowana została ze środków własnych Powiatu Wschowskiego.