drukuj drukuj

Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz filii w Olbrachcicach.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie i Filii w Olbrachcicach

Miejsce realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 25, miejscowość Wschowa , Filia SOSW w Olbrachcicach, powiat wschowski, woj. lubuskie.
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego wraz z montażem.
Czas trwania robót – do 20 października 2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
1. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).
Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Wadium nie wymagane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 03.10.2006 r.